Ne Yapıyoruz?

Ambalajlı tüketici ürünleri sektörü dinamiklerine yönelik bilgi birikimi ve tecrübemizi, güncel içerik ve en yeni tüketici trendleri ile birleştirerek kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında bütünsel uygulamalar gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Storytelling in Business

Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile ambalajlı tüketici ürünleri özelinde, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Marka hedeflerine uygun stratejilerin geliştirilerek hikayelerle güçlendirilmesini sağlayarak gerçekleştirilen uygulamaların etkilerini ve sonuçlarını takip ediyoruz. Hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Storydoing in Business

En güncel tüketici trendlerini takip ederek müşteri deneyimini zenginleştiren etkili marka hikayelerini ortaya çıkarıyor ve uyguluyoruz. Müşteri odaklı, markanın başarısını tetikleyen strateji ve çözümler geliştirerek müşteri deneyiminin farklılaştırılmasını sağlıyoruz. Gerçek marka hikayelerinin etkisini ve ortaya çıkardığı sonuçları ölçümleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.

Kurumsal Analiz ve Verimlilik

Tüm yapıyı çok yönlü ve kapsamlı olarak analiz ederek kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi ve verimliliğin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Odaklanılacak öncelikli konular doğrultusunda stratejik yol haritasını oluşturarak kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını belirliyoruz ve uygulanmasına destek sağlıyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak, hızla değişen pazar dinamikleri doğrultusunda şirketlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesi ve pazarda aktif rol oynayabilmeleri adına etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz. Gerçek anlamda bakış açısını zenginleştiren, sonuç odaklı çalışmaları ortaya çıkarıyoruz.

Liderlik Kültürü

Etkili liderlik yaklaşımlarının kurumsal performansa yansıtılması, paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve tüm organizasyona yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bütünsel Performans Yönetimi

Kurumsal strateji ve önceliklerle entegre edilmiş, performansın sürekliliğini sağlayacak etkili bir yapının kurgulanması yanı sıra strateji, hedefler ve yetkinlikler arasında entegrasyonun oluşturulması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. RACA© Performans Yönetimi Sistemi ile bütünsel bir yapı oluşturarak etkili ölçümler gerçekleştiriyoruz. Sektördeki trendler ve gereklilikler doğrultusunda çalışanların potansiyelinin en üst noktada geliştirilmesine zemin oluşturarak sürdürülebilir gelişimi hedefliyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz.

Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, güçlü anlatım ve etkileme eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Ambalajlı Tüketici Ürünleri alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
Stratejiden Performansa©, Kurumsal Verimlilik, Kurumsal Performans Yönetimi, Strateji Geliştirme, Yetkinlik Yönetimi

Stratejiden Performansa© Programı kapsamında, sektörde öncü, ilkleri ile sektöre yön veren, 80 ülkeye ihracat yapan gıda firması için kurumsal analiz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Stratejik yol haritası belirlenerek aksiyon adımları şekillendirilmiştir. Kurumsal verimliliği arttırmak adına yeniden yapılanma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda organizasyon yapısı yeniden şekillendirilerek iş süreçleri ve görev tanımları hazırlanmıştır.

Yetkinlik analizleri yapılmıştır. Üretim ve ofis çalışanları için performans yönetimi sistematikleri kurgulanmıştır. Satış ekipleri performansının bölgeler bazında ölçümlenebilmesi için satış performans sistematikleri geliştirilmiştir.

Yönetici ve çalışanların katıldığı proje grupları oluşturulmuştur. Kurumsal öncelikler doğrultusunda katma değerli projeler ortaya çıkarılmıştır.

Bölge bazlı çalıştaylar yapılarak satış ve pazarlama stratejileri geliştirilmiştir. Bayilerin satış ekipleri için iletişim, satış, satınalma konularını kapsayan programlar düzenlenmiştir.

Kurumsal risk yönetimi uygulamaları ile risklerin etkili yönetilmesi adına alınması önemli aksiyon adımları belirlenmiştir.

Yönetim, liderlik, satış, öncelik yönetimi, iletişim, takım çalışması konularında uygulamalı gelişim programları yapılmıştır. İzleme ve gelişim çalışmaları ile tüm uygulamaların kültür haline dönüşmesi ve sürekliliği hedeflenmiştir.

Uygulamalar: Kurumsal analiz, iş analizi, yeniden yapılanma, sistematik geliştirme, yetkinlik analizleri, performans yönetimi, proje yönetimi mentorluğu, satış ve pazarlama çalıştayları, uygulamalı gelişim programları, ölçümleme

Süre : 2 yıl

Öncelik Yönetimi, Planlama, Problem Çözme

3 üretim merkezi, yurtiçinde 38 bayisi ile geniş bir dağıtım ağına sahip ve 51 farklı ülkeye ihracat yapan firma için “Öncelik Yönetimi ve Etkili Planlama” ile “Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri” programları uygulanmıştır.

Firma özelinde tasarlanan içerikler ve uygulamalı programlar ile etkili planlama, kaynak yönetimi, önceliklerin etkili yönetilmesi, çok yönlü düşünme, farklı problem çözme tekniklerinin kullanılması, proaktif yaklaşımların geliştirilmesi, ortak bir lisan ve bakış açısı oluşturulması noktalarında fayda sağlanmıştır.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 3 ay

Üst Düzey Yönetici Mentorluğu

3 üretim merkezi, yurtiçinde 38 bayisi ile geniş bir dağıtım ağına sahip ve 51 farklı ülkeye ihracat yapan firmanın farklı fonksiyonlarında, üst düzey yöneticilik görevini üstlenen 3 yönetici için birebir yönetici mentorluğu uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Yetkinlik analizi uygulamaları gerçekleştirilerek her yönetici özelinde bireysel ihtiyaçlar, öncelikler ve odaklanılacak konular dikkate alınarak “kişiye özel içerik tasarımı” yapılmıştır.

Bireysel gelişim süreci yakından izlenerek gelişimin sürekliliğine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Uygulamalar:Ön hazırlık, yetkinlik analizi, üst düzey yönetici mentorluğu uygulamaları, ölçümleme

Süre : 4 ay

Stratejiden Performansa©, Stratejik Öngörü

10 ülkede 8500 çalışanı ile faaliyet gösteren global firma için Stratejiden Performansa© Programı kapsamında, bölge satış yöneticileri ve ekiplerinin katılımıyla “Stratejik Öngörü ve Yönetme Programları” gerçekleştirilmiştir. Program bölge dinamikleri doğrultusunda hazırlanan özel içerik ve uygulama altyapısıyla gerçekleştirilmiştir.

Şirket kurumsal stratejisi ve saha dinamikleri çerçevesinde, stratejinin uygulanması, uzun vadeli düşünme, stratejiyi ekiplere yaygınlaştırma, büyük resmi görme, proaktif hareket etme ve stratejik öngörü konularında etkililiğin daha da arttırılarak stratejinin performansa dönüşmesine katkı sağlanmıştır.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 3 ay

Storytelling in Business, Piano© Storytelling in Business Modeli

200’den fazla ülkede faaliyet gösteren, 22 markası ile alanında dünyanın lider şirketinin Türkiye operasyonunda, Bilgi Teknolojileri fonksiyonunda görev alan yönetici ve kilit çalışanlara yönelik “Storytelling in Business Programı” gerçekleştirilmiştir.

“Piano© Storytelling in Business Modeli” kapsamında, farklı teknikler kullanılarak hikaye oluşturma, hikaye anlatımı, iş modelleri ve proje bazlı hikayeleştirme çalışmaları ile iş süreçlerine değer katacak yaklaşımlar ortaya çıkarılmıştır. Etkili uygulamalarla bireysel gelişim süreci ölçümlenmiştir.

Tasarım odaklı düşünce sistematikleri ile işbirlikçi yaklaşımların birleşiminden oluşan hibrid bir metodolojinin izlendiği program sürecinde kültürel dönüşümün sağlanması ve sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.

Uygulamalar:Ön hazırlık, Piano© Storytelling in Business Modeli, stratejik hikaye anlatımı, Storytelling in Business teknikleri, uygulamalı programlar, bireysel gelişim karneleri, ölçümleme

Süre : 9 ay

Stratejik Öngörü, Strateji, Planlama

6 ülkede, 21 fabrikası ve üretim tesisleriyle faaliyetlerini sürdüren, ürünlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç eden firma için bağlı bulunduğu Holding tarafından organize edilen “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Firmanın Satış ve Satınalma bölümündeki yönetim ekiplerinin dahil olduğu program toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilmiştir ve 219 kişinin katılmıştır. Katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, VENTURO© Foresight Tool

Süre : 1 yıl

Problem Çözme, Öngörü

6 ülkede, 21 fabrikası ve üretim tesisleriyle faaliyetlerini sürdüren, ürünlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç eden firma için problem çözme ve öngörü konularında uygulamalı gelişim programları gerçekleştirilmiştir. Programlara tedarik zinciri yönetimi ekibi katılmıştır.

Mevcut sistem ve süreçleri daha da geliştirmek adına yenilikçi ve yaratıcı bakış açılarını zenginleştirecek programlarda kilit yöntem ve teknikler katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca, yeni fikir ve yaklaşımların üretilmesine, farklı sorunlara etkili çözümlerin geliştirilmesine, bütünsel bakış açısıyla etkili öngörülerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanmıştır.

Uygulamalar:Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 2 ay

Stratejiden Performansa©, Analiz, Strateji

Hem kendi operasyonları ile hem de 58 distribütörü ile ambalajlı tüketici ürünleri sektöründe satış ve dağıtım faaliyetlerine devam eden firma için Stratejiden Performansa© Programı kapsamında Strateji Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaydan önce firmanın ihtiyaçlarını, önceliklerini, güçlü ve gelişim alanlarını belirlemek için kapsamlı bir analiz çalışması yapılmıştır. Yüksek katılımlı gerçekleştirilen çalıştayın ardından, kısa-orta-uzun vadeli aksiyon adımlarını içeren, stratejik yol haritası oluşturulmuştur.

Süreç boyunca ortak dil ve bakış açısı oluşturulmasına, yöndeşliğin sağlanmasına ve stratejik çözümler geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.

Uygulamalar: Analiz, çalıştay

Süre : 1 ay

Kimler için Yaptık?

  • Selva Gıda
  • Duru Bulgur
  • Coca-Cola İçecek
  • PepsiCo
  • Anadolu Efes
  • Düzey Pazarlama

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR