Ne Yapıyoruz?

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörü içerisinde, sektörün çeşitlilik gösteren tüm alt segmentlerinde sahip olduğumuz bilgi birikimini ve tecrübeyi geniş bir perspektifte değerlendirip, güncel içerikler, en yeni trendler ve uygulamalarla birleştirerek kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında değer yaratan bütünsel çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Gelişen teknolojilerle ortaya çıkan değişimlere bağlı olarak, sektörün başarı ölçütlerini, ihtiyaç duyulan iş modellerini ve sektörün geleceğini çok yönlü değerlendirerek proaktif çözümler oluşturmaktayız.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Storytelling in Business

Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörü özelinde, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Marka hedeflerine uygun stratejilerin geliştirilerek hikayelerle güçlendirilmesini sağlayarak gerçekleştirilen uygulamaların etkilerini ve sonuçlarını takip ediyoruz. Hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Storydoing in Business

Sektördeki en güncel trendleri takip ederek müşteri deneyimini zenginleştiren etkili marka hikayelerini ortaya çıkarıyor ve uyguluyoruz. Müşteri odaklı, markanın ve şirketin başarısını tetikleyen strateji ve çözümler geliştirerek müşteri deneyiminin farklılaştırılmasını sağlıyoruz. Gerçek marka hikayelerinin etkisini ve ortaya çıkardığı sonuçları ölçümleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.

Kurumsal Analiz ve Verimlilik

Tüm yapıyı çok yönlü ve kapsamlı olarak analiz ederek kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi ve verimliliğin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Odaklanılacak öncelikli konular doğrultusunda stratejik yol haritasını oluşturarak kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını belirliyoruz ve uygulanmasına destek sağlıyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak, şirketlerin sürdürülebilir başarıya ulaşmaları adına etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz. Gerçek anlamda bakış açısını zenginleştiren, sonuç odaklı çalışmaları ortaya çıkarıyoruz.

Strateji Planlama ve Yönetme

Doğru stratejik öngörüler ve çok yönlü değerlendirmeler ile sektör dinamikleri çerçevesinde stratejileri belirleyerek, bütünsel yaklaşımlar ile tüm organizasyonu kapsayan strateji planları oluşturuyoruz. Bu kapsamda, 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık strateji planlarını hazırlıyoruz. Stratejinin uygulamadaki etkililiğini sağlayarak sonuçları izliyor, ölçümlüyor ve geliştiriyoruz. Hedeflenen başarıya ulaşılması noktasında sürdürülebilir yaklaşımlar sergiliyoruz.

Hedeflerle Yönetim

Şirket kurumsal stratejileri doğrultusunda tümdengelim yöntemi ile bireysel hedef kartlarının oluşturulması, hedeflerin tüm organizasyona yayılımının sağlanması ve hedeflerle yönetim uygulamalarının kültür haline dönüştürülmesi adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Sektörün öncelikleri doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi, etkili yönetilmesi ve ulaşılan sonuçların izlenmesini kolaylaştıracak sistematikler geliştiriyoruz. Hedeflerin strateji ve performans ile bütünselliğini ve entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz.

Yetki Kontrol Çerçevesi

Operasyonel karar alma süreçlerine ivme katan, şeffaf bir yapılanmanın kurgulanması adına maddi/maddi olmayan onay, yetki ve karar mekanizmalarını netleştiriyoruz. Sektör dinamikleri, şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde yetki ve sorumluluk dengesinin sağlıklı bir şekilde işlemesini hedefliyoruz.

Risk Analizi ve Risk Yönetimi Kültürü

Sektörde yaşanan değişim ve gelişimlerden yola çıkarak, şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde çok yönlü değerlendirmeler ve doğru öngörülerle potansiyel riskleri tanımlıyoruz. Risk yönetiminde yeni dinamiklerin ve anlayışların şirket kültürü ile entegrasyonunu sağlayarak tüm şirket içerisinde risk yönetimi kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını gerçekleştiriyoruz.

Liderlik Kültürü

Etkili liderlik yaklaşımlarının kurumsal performansa yansıtılması, paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve tüm organizasyona yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bütünsel Performans Yönetimi

Kurumsal strateji ve önceliklerle entegre edilmiş, performansın sürekliliğini sağlayacak etkili bir yapının kurgulanması yanı sıra strateji, hedefler ve yetkinlikler arasında entegrasyonun oluşturulması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. RACA© Performans Yönetimi Sistemi ile bütünsel bir yapı oluşturarak etkili ölçümler gerçekleştiriyoruz. Sektördeki trendler ve gereklilikler doğrultusunda çalışanların potansiyelinin en üst noktada geliştirilmesine zemin oluşturarak sürdürülebilir gelişimi hedefliyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz.

Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, kaynak yönetimi ve planlama eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
Hedeflerle Yönetim, Süreç İyileştirme ve Geliştirme, Yetki Kontrol Sistematikleri

Otomotiv sektöründe, 50 yıldan fazla tecrübesiyle faaliyetlerini sürdüren alanında öncü konumundaki firma için iş analizi yapılarak mevcut iş süreçleri değerlendirilmiştir. Kurumsal strateji kapsamında tüm şirket genelinde iş süreçleri hazırlanmıştır. Hedeflerle Yönetim çalışmaları kapsamında hedef kartları oluşturulmuştur. Hedeflerin tabana indirgenmesi sağlanarak izleme sistematikleri kurgulanmıştır. Performans yönetim yapısı ile entegre edilmiştir.

Yetki kontrol sistematikleri oluşturularak maddi / maddi olmayan yetki, karar ve kontrol mekanizmaları tanımlanmıştır.

Firmanın büyüyen organizasyon yapısıyla birlikte, 2 yıl sonra tüm yapı bütünsel bakış açısıyla değerlendirilmiştir. İş süreçleri ve yetki kontrol sistematikleri yeniden şekillendirilmiştir. Yalın, sade, şeffaf bir yapılanma oluşturulmuştur.

Uygulamalar: İş analizi, süreç ve hedeflerle yönetim çalıştayları, sistematik geliştirme

Süre : 2 yıl

Stratejik Öngörü, Strateji, Planlama

Otomotiv sektöründe, 50 yıldan fazla tecrübesiyle faaliyetlerini sürdüren alanında öncü konumundaki firmanın bağlı bulunduğu Holding tarafından organize edilen “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Firmanın Satış ve Satınalma bölümündeki yönetim ekiplerinin dahil olduğu program toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilmiştir ve 219 kişinin katılmıştır. Katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, VENTURO© Foresight Tool

Süre : 1 yıl

Satış ve Müşteri Yönetimi, Öncelik Yönetimi, Akademi Kurgusu

Ülkemizde üretim tesisi bulunan sektörde öncü global firma için bayi satış ağı yönetiminde etkinliği arttırmak adına bayi ağı çalışanları için Etkili Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Programları yanı sıra Öncelik Yönetimi Programları gerçekleştirilmiştir.

Program içerikleri, firma kültürü ve saha dinamiklerine göre tasarlanmıştır. Tüm bayiler arasında bütünselliğin oluşmasına ve ortak dilin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

Firma akademisinin program içerikleri ve altyapısı oluşturulup, sistematikler şekillendirilmiştir. Firma bünyesine katılan yeni çalışanlar ve mevcut çalışanlar için yetkinlik geliştirici uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Uygulamalar: Uygulamalı gelişim programları, sistematik geliştirme, akademi kurgusu

Süre : 3 yıl

Ölçümleme ve Verimlilik Kültürü

Satış ve servis ağı ile birlikte toplam 500 yetkili noktası ile sektör lideri firma için ölçümleme ve verimlilik konularının kültür haline dönüşmesi amacıyla uygulamalı gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Programlara farklı departmanlardan, farklı kademedeki yönetici ve çalışanlar katılmıştır. Toplamda 300 kişinin katılımı ile gerçekleşen programlar yüksek derecede memnuniyet ile tamamlanmıştır.

Takip programları ve ölçümleme çalışmaları ile sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamalar: Uygulamalı gelişim programları, ölçümleme, izleme ve geliştirme

Süre : 2 yıl

Kurumsal Analiz, Strateji

18 farklı ürün grubuyla, 68 farklı araç markası için 1900’ü aşan çalışan sayısı ile faaliyetlerini gerçekleştiren ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda yer alan firma için; mevcut yapıda süreçleri yavaşlatan ve süreçlere ivme katan noktaların ortaya çıkarılması ve odaklanılması öncelikli konuların netleştirilmesini sağlamak adına kurumsal analiz çalışmaları ve strateji çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Şirket orta ve üst düzey yöneticileri ile bir arada çalışılarak değişime yön verecek stratejik yaklaşımlar belirlenmiştir ve bu kapsamda yenilikçi çözümler üretilmiştir.

Hazırlanan stratejik yol haritası ile şirketin kısa, orta ve uzun vadede odaklanacağı aksiyonları önceliklendirilmiştir.

Uygulamalar: Kurumsal analiz, strateji çalıştayı, stratejik yol hariası

Süre : 1 ay

Süreç Yönetimi, Yetki Kontrol Sistematikleri, Satış ve Pazarlama Entegrasyonu, Strateji

Hafif ticari araçlar sektörüne yön veren, global ortaklı öncü firmanın satış ve pazarlama ekiplerinin entegrasyonunu sağlamak için müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi programları gerçekleştirilmiştir. Programlar firmaya özel tasarlanan içerik altyapısıyla düzenlenmiştir.

Uygulamaların kültür haline dönüşmesi ve iş süreçlerine yansıması adına proje yönetimi mentorluğu yapılmıştır. Satış, satış destek ve pazarlama ekiplerinden oluşan karma gruplar ile etkili projeler üretilmiştir.

Yönetim ekibinin katılımıyla strateji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Firmanın öncelikli odaklanılacak alanları belirlenerek stratejik yol haritası oluşturulmuştur.

Tüm yapı analiz edilerek iş süreçleri yeniden tasarlanmıştır. Yetki kontrol sistematikleri tanımlanarak maddi/maddi olmayan yetkiler, karar ve onay mekanizmaları kurgulanmıştır. Bütünsel, yalın ve şeffaf bir yapılanma oluşturulmuştur.

Uygulamalar: Ön hazırlık, kurumsal analiz, uygulamalı gelişim programları, proje yönetimi mentorluğu, strateji çalıştayı, süreç çalıştayları, ölçümleme, sistematik geliştirme

Süre : 1 yıl

Stratejik Öngörü, Strateji, Planlama

Hafif ticari araçlar sektörüne yön veren, global ortaklı öncü firmanın bağlı bulunduğu Holding tarafından organize edilen “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Firmanın Satış ve Satınalma bölümündeki yönetim ekiplerinin dahil olduğu program toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilmiştir ve 219 kişinin katılmıştır. Katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, VENTURO© Foresight Tool

Süre : 1 yıl

Liderlik Kültürü, Proje Yönetimi Mentorluğu

Global anlamda endüstri lideri olan firmanın Türkiye lokasyonu için paylaşılan bir liderlik kültürü oluşturulması, liderliğin tabana yaygınlaştırılması için Liderlik Gelişim Programları gerçekleştirilmiştir. Global Liderlik Modelinin lokal dinamiklere göre uygulanmasına katkı sağlanmıştır.

Proje grupları oluşturularak proje yönetimi mentorluğu ile etkili projelerin üretilmesi, stratejinin performansa dönüşmesi, sonuçların ölçümlenerek sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Gerçekleştirilen 3 proje globalde “en iyi uygulama” seçilmiştir.

Uygulamalar: Uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu, ölçümleme, takip

Süre : 2 yıl

Liderlik Kültürü, PAN© Etkili Liderlik Modeli, Hedeflerle Yönetim, Süreç Yönetimi, Yetki Kontrol Sistematikleri

Yerli ve yabancı otomotiv sektörüne hizmet veren firmanın yönetim ekibinin yöneticilik ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilerek paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve yansıtılması amacıyla “Yöneticilik ve Liderlik Gelişim Programı” uygulanmıştır.

PAN© Etkili Liderlik Modeli kapsamında, 3 modülde uygulamalı programlar tamamlanmıştır. Etkili uygulamalar ve bireysel çalışmalar ile kazanılan tüm bilgilerin uygulamaya dönüşmesi hızlanmıştır.

Hedeflerin belirlenmesinde ve yönetilmesinde ortak bir dil olması, ana strateji çerçevesinde hedeflerin yukarıdan aşağıya doğru indirgenmesi ve Hedeflerle Yönetim Kültürünün oluşturulması adına Hedeflerle Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Etkili Süreç Yönetimi Programı ile tüm yapı bütünsel bir yaklaşım ile analiz edilerek ana iş süreçleri ve alt iş süreçleri şekillendirilmiştir. Onay, Yetki, Kontrol Sistematikleri ile yönetim ekipleri için maddi / maddi olmayan tüm yetkiler, onay ve kontrol mekanizmaları tanımlanmıştır.

Şirket içerisinde bütünselliğin oluşması ve yapılan çalışmaların içselleştirilerek kullanılması açısından fayda sağlayan uygulamalar ortaya çıkarılmıştır.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, süreç yönetimi, hedeflerle yönetim, yetki kontrol sistematikleri, sistematik geliştirme, çalıştay uygulamaları, izleme ve geliştirme

Süre : 1 yıl

Liderlik Kültürü, PAN© Etkili Liderlik Modeli, Proje Yönetimi Mentorluğu

Yenilikçi sistemleri geliştiren ve üreten global firmanın Türkiye operasyonu için “Liderlik Kültürü Programları” uygulanmıştır. PAN© Etkili Liderlik Modeli kapsamında, 3 modülde uygulamalı programlar tamamlanmıştır. Söz konusu programlar ile fark yaratan liderlik uygulamalarının ortaya çıkarılması, paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve ekiplere yansıtılması yanı sıra liderlikte ortak bir dil geliştirilmesi konusunda katkı sağlanmıştır.

İşbirlikçi çalışma kültürünün geliştirilmesi, şirket öncelikleri doğrultusunda değer katan, somut projelerin ortaya çıkarılması ve uygulanması adına Proje Yönetimi Mentorluğu Uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Uygulamalar: Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu, izleme ve geliştirme

Süre : 1 yıl

Stratejiden Performansa©, Strateji Planları, Hedeflerle Yönetim, Performans Yönetimi

30 yılı aşkın tecrübesiyle, yerli ve yabancı otomotiv sektörüne hizmet veren hem ulusal hem de global alanda faaliyet gösteren firma için; Stratejiden Performansa© Modeli kapsamında kurumsal analiz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu ve üst yönetimden başlayarak tüm çalışanların dahil edildiği süreçte; öncelikli olarak firmanın 2020-2023 dönemi için strateji planları ve öncelikli faaliyet konuları şekillendirilmiştir. Belirlenen ana strateji ve strateji planları çerçevesinde departman öncelikleri ve aksiyon planları netleştirilmiştir.

Stratejinin yaygınlaştırılması, hedeflerle entegrasyonun sağlanarak hedeflerle yönetim kültürünün oluşturulması noktasında Hedeflerle Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Tüm yönetici ve çalışanlar için stratejiyi destekleyen, bütünselliğin ve yöndeşliğin ön plana çıktığı, birlikte çalışma kültürünü güçlendiren hedefler belirlenmiştir.

Performans Yönetim Sistematikleri hedef ve yetkinlik bazlı kurgulanarak, hedeflerle yönetim uygulamaları performans yönetim sistemi ile entegre edilmiştir. Performans yönetiminde etkililiğin arttırılması adına Geri Bildirim Programları uygulanmıştır.

3’er aylık dönemlerde gerçekleştirilen Hedeflerle Yönetim Takım Mentorluğu Uygulamaları ile ulaşılan sonuçlar değerlendirilerek gelişimin sürekliliğini sağlamak adına aksiyonlar belirlenmiştir. Üst yönetimden başlayarak tüm yönetici ve çalışanların ortak hedefler doğrultusunda hizalanmaları, yöndeş ilerlemeleri, işbirlikçi bir kültür oluşturmaları, ortak vizyonu paylaşmaları ve geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Program süresince somut ölçüm metrikleri ile gelişim sürecinin her adımı ölçümlenerek rehber niteliği taşıyacak sistematik ve formatlarla destek sağlanmıştır.

Uygulamalar: Kurumsal analiz, stratejik yol haritası, strateji planları, sistematik geliştirme, hedeflerle yönetim, performans yönetimi, yönetim çalıştayları, mentorluk uygulamaları, ölçümleme, izleme ve geliştirme

Süre : 2 yıl

Kimler için Yaptık?

  • ÇELİK MOTOR
  • Honda
  • DOĞUŞ OTOMOTiV
  • Teknorot
  • Anadolu Isuzu
  • DİNİZ ADIENT (önceki MAJOR SKT)
  • Rollmech Automotive
  • CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL TÜRKİYE (A Hitachi Group Company)
  • DÖNMEZ DEBRİYAJ

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR